എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

Special Summary Revision -2019

1 Schedule of SSR-2019
2 Draft Electorate
3 Final Electorate
4 Final Electoral Roll
5    HPC wise Electors
6    SPECIAL CAMPAIGN DAYS