എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

വിവരാവകാശ നിയമം

അപ്പീല്‍ അധികാരി

ബി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ള
അഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & അഡീഷണല്‍ സി. ഇ. ഒ.
കേരള നിയമസഭാ ആഫീസ് സമുച്ചയം വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695033
ഫോണ്‍ : 0471 2300070
ഫാക്സ് :0471 2300097

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍


രമേഷ് ചന്ദ്രന്‍ നായർ എന്‍ ആർ
ജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി & ജോയിന്‍റ് സി.ഇ.ഒ.
കേരള നിയമസഭാ ആഫീസ് സമുച്ചയം വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695033
ഫോണ്‍ : 0471 2307167
ഫാക്സ് : 0471 2300097


സുകുമാരന്‍ എന്‍
ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടി & ഡെപ്യൂട്ടി സി. ഇ.ഒ.
കേരള നിയമസഭാ ആഫീസ് സമുച്ചയം വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ. തിരുവനന്തപുരം 695033
ഫോണ്‍ : 0471 2301083
ഫാക്സ് : 0471 2300097

ക്രമ നമ്പർ ജില്ല അപ്പലേറ്റ് ആഫീസര്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ആഫീസര്‍
1 കാസറഗോഡ്null
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 04994 256400
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 04994 255050
2 കണ്ണൂര്‍മിര്‍ മൊഹമ്മദ് അലി .ഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0497 2700243
ജയരാജന് പി പി
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0497 2708560
3 വയനാട്എ.ആർ അജയകുമാർ, ഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 04936 202230
കെ ജയപ്രകാശൻ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 04936 205781
4 കോഴിക്കോട്null
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0495 2371400
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0495 2371860
5 മലപ്പുറംnull
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0483 2734355
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0483 2734990
6 പാലക്കാട്null
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0491 2505256
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0491 2505160
7 തൃശ്ശൂര്‍null
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0487 2361020
മുരളീധരന് കെ വി
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0487 2361063
8 എറണാകുളംകെ മൊഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള ഐ എ എസ്സ്
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0484 2423001
ദിനേഷ് കുമാർ
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0484 2426595
9 ഇടുക്കിജീവന് ബാബു കെ
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 04862 233103
ജോസ് ജോര്ജ്ജ്
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 04862 233037
10 കോട്ടയംപി കെ സുധീര്‍ ബാബു ഐ.എ.എസ്.
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0481 2562001
പ്രേമലത പി പി
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0481 2560085
11 ആലപ്പുഴഐ.എ.എസ്
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0477 2251720
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0477 2251801
12 പത്തനംതിട്ടnull
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0468 2222505
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0468 2224256
13 കൊല്ലംnull
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0474 2794900
പി.ആര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0474 2798290
14 തിരുവനന്തപുരംnull
ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍
ഫോണ്‍ : 0471 2731177
null
ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍
ഫോണ്‍ : 0471 2731122
Download RI-Act (Malayalam) | Download RI-Act (English)