എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

ചീഫ് ഇലക്ടറല്‍ ആഫീസറുടെ ആഫീസ്

പേര് തസ്തികഫോൺ ഫാക്സ് മൊബൈൽ
ടിക്കാറാം മീണ ഐ.എ.എസ്അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി & മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഫീസര്‍ 0471 23051160471 2309334
ബി. സുരേന്ദ്രന്‍ പിള്ളഅഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & അഡീഷണല്‍ സി. ഇ. ഒ. 0471 23000700471 23000979495300643
ഷേര്‍ളി പിഅഡീഷണല്‍ സെക്രട്ടറി & അഡീഷണല്‍ സി. ഇ. ഒ. 0471 23071670471 23000979745090546
രമേഷ് ചന്ദ്രന്‍ നായർ എന്‍ ആർജോയിന്‍റ് സെക്രട്ടറി & ജോയിന്‍റ് സി.ഇ.ഒ. 0471 23071670471 23000979747843902
സുകുമാരന്‍ എന്‍ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടി & ഡെപ്യൂട്ടി സി. ഇ.ഒ. 0471 23010830471 23000979497176451
യു. ഗോപകുമാർസെക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍, ജനറല്‍ 0471 23001210471 23000979400370476
ഹരിഗോപാല്‍ എസ്സെക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍, അക്കൌണ്ട്സ് 0471 23001210471 23000978129922907
അരുണ്‍ എസ്. ആര്‍.സെക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍, എക്യുപ്മെന്‍റ് 0471 23001210471 23000979447429672
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 1950

ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍

കളക്ടറേറ്റ്, കാസറഗോഡ്
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 04994 25640004994 2558339447496600
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04994 25505004994 2558338547616042
nullജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 04994 25505004994 2560858301811968
nullസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 04994 25505004994 2560859495616520
സീജ എ വിജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 04994 25505004994 2560859446565465
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 04994 256085
താലൂക്ക് ആഫീസ്, കാസറഗോഡ്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04994 230021null9447030021
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04994 230242null9447520163
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04994230242null9447449761
താലൂക്കാഫീസ്, ഹോസ്ദുര്‍ഗ്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04672 204042null9447494042
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04672 208700null9400934460
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04672208700null7293118201
താലൂക്കാഫീസ്, മഞ്ചേശ്വരം
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 499824404449982440448547618464
ഷേയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് സലീം.കെ.ബിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 499824438849982440449895177022
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 499824438849982440449447170997
കള്ക്ടറേറ്റ്, കണ്ണൂര്‍
മിര്‍ മൊഹമ്മദ് അലി .ഐ.എ.എസ്ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0497 27002430497 27042439447029015
ജയരാജന് പി പിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0497 27085600497 27091408547616032
ബാലഗോപാലന്‍ കെജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 04972 7091400497 27091409446262773
ലെവിന്‍ രാജേന്ദ്രന്‍സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 04972 7091400497 27091408891023100
ഷനോജ്.കെജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 04972 7091400497 27091409447470733
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0497 2709140
താലൂക്കാഫീസ്, തളിപ്പറമ്പ്
മുരളി എംഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0460 22031420460 22031429447703142
പ്രകാശന്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0460 22092550460 22092559961958130
മനോഹരൻഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0460 2092550460 2092559446046934
താലൂക്കാഫീസ്, കണ്ണൂര്‍
വി എം സജീവൻഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0497 27049690497 27049699447739069
ഷാജു കെ വിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0497 27073600497 27073609947838198
ഉമ്മര്‍ കെഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0497 27073600497 27073608547500718
താലൂക്കാഫീസ്, തലശ്ശേരി
രഞ്ജിത്ത് ടി വിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0490 23438130490 23438139447703813
മനോജ് വിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0490 23447130490 23447139446658913
അനൂപ് കെഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0490 3447130490 3447139446674278
താലൂക്കാഫീസ്, ഇരിട്ടി
കെ കെ ദിവാകരൻഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0490 24949100490 24949108547618460
പവിത്രൻ കെ ടിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0490 24949200490 24949209400581118
പ്രമോദ് ആർ പിഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0490 24949200490 24949209446834616
കളക്ടറേറ്റ്, വയനാട്
എ.ആർ അജയകുമാർ, ഐ.എ.എസ്ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 04936 20223004936 2034509447204666
കെ ജയപ്രകാശൻഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04936 20578104936 2073558547616024
ഷൈൻ ജോൺസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 04936 204220 04936 207355 9946915381
ഉദയ കുമാർ.വി.ആർജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 04936 207355 04936 207355 9387494817
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 04936 204220
താലൂക്കാഫീസ്, മാനന്തവാടി
ഷാജു എൻ ഐഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04935 24023104935 2402319447097704
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04935 24228804935 2402319745515130
ഷമീർ കെഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04935242288null9447339940
താലൂക്കാഫീസ്, വൈത്തിരി
ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04936 25522904936 2552299447097705
ആന്റണി കെ എംഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04936 25531904936 2552299400676386
രമേഷ് ഇഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04936255319043962552299747256540
താലൂക്കാഫീസ്, സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി
കെ സുനിൽകുമാർഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04936 22029604936 2202969447097707
ദിനേശൻ ഇഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04936 22639904936 2202969447544626
നൈജിന്‍ ജോസ്.കെഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 9747986649
കളക്ടറേറ്റ്, കോഴിക്കോട്
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0495 23714000495 23705829447171400
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0495 23718600495 23748759846300063
nullജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0495 23718600495 2374875null
സന്തോഷന് എ വിസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0495 23718600495 23748759495787011
ജിജു.ഇ.എംജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0495 23748750495 23718608943333000
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0495 2371860
താലൂക്കാഫീസ്, വടകര
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0496 25223610496 25223619447045361
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0496 25134800496 25223619947916515
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04962513480049625134809495225662
താലീക്കാഫീസ്, കൊയിലാണ്ടി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0496 26202350496 26313779447134235
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0496 26313770496 26313778943173176
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0496 26313770496 26313779645711890
താലൂക്കാഫീസ്, കോഴിക്കോട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0495 23729660495 23719669447183930
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0495 23719660495 23719669447636145
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0495 2371966null9495611160
താലൂക്കാഫീസ്, താമരശ്ശേരി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 495222058849522230889400539620, 8547618454
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 495222058649522230889539558650
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 495222058649522230889946392884
കളക്ടറേറ്റ്, മലപ്പുറം
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0483 27343550483 27343559446539017
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0483 27349900483 27300108547616005
nullജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0483 27349900483 27300109497345950
നാരായണന്‍ കുട്ടി കെസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0483 27349900483 27300109846401301
പ്രസൂണ്‍.എം.എൻജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0483 2736621null9446766729
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0483 2734990
താലൂക്കാഫീസ്, നിലമ്പൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04931 22147104931 2232448547615900
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04931 22324404931 2232449447536253
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04931 223244null9061720177
താലൂക്കാഫീസ്, ഏറനാട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0483 27661210483 27699708547615800
ഇ അലവിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0483 27699700483 27699709895730651
ശ്രീഹരി.കെഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 9895412456
താലൂക്കാഫീസ്, തിരൂരങ്ങാടി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0494 24610550494 24600068547615600
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0494 24600060494 24600069496310128
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04942460006null9895865859
താലൂക്കാഫീസ്, തിരൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0494 2422238null8547617446
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0494 24312900494 24312909846209059
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04942431290null9895259447
താലൂക്കാഫീസ്, പൊന്നാനി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0494-2668702null8547615400
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0494-26687020494-26687028075702690
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0494 2668702null9846589902
താലൂക്കാഫീസ്, പെരിന്തല്‍മണ്ണ
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04933 227230null8547617445
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04933 229793null9495385743
സജിത്ത്.കെ.എംഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 9645457370
താലൂക്കാഫീസ്, കൊണ്ടോട്ടി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0483 2713311null8547618450
മോഹനന്‍ എന്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0483 27133119496876158
ABDUL RAHEEM M Aഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0483 2713311null9645429160
കള്ക്ടറേറ്റ്, പാലക്കാട്
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0491 25052560491 25055669447633445
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0491 25051600491 25051608547610096
.സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0491 25051600491 25051608848061477
രാജേഷ്.ആർജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0491 25058110491 25051609446376786
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0491 2505160
താലൂക്കാഫീസ്, ഒറ്റപ്പാലം
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04662 24432204662 2443229447735015
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04662 24432204662 2443228086271692
രാജന്‍.വിഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04662249641null9447085717
താലൂക്കാഫീസ്, മണ്ണാര്‍ക്കാട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04924 22239704924 2223979447735016
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04924 22682504924 2223979447527501
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04924226825null9947015140
താലൂക്കാഫീസ്, പാലക്കാട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0491 25057700491 25057709447735012
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0491 25052000491 25052009447420544
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04912505200null996140204
താലൂക്കാഫീസ്, ചിറ്റൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04923 22474004923 2247408547610099
പി കെ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04923 22481404923 2248149387286337
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04923224814null9447350949
താലൂക്കാഫീസ്, ആലത്തൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04922 22232404922 2223249447735014
മുരളി മോഹൻഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04922 22436404922 2243649526150970
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04922224364null9744668200
താലൂക്കാഫീസ്, പട്ടാമ്പി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0466 22143000466 22143009846577350
ജയപാല്‍.എം.ജിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04662970001046629700019446531174
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04662970001null9946961676
കളക്ടറേറ്റ്, തൃശ്ശൂര്‍
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0487 23610200487 23622109447129013
മുരളീധരന് കെ വിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0487 23610630487 23610638547610084
nullജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0487 23610630487 23610639544252926
nullസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0487 23610630487 23610639567334802
സിന്ധു.റ്റി.ബിജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0487 2362994 0487 2361063 9747065160
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0487 2361063
താലൂക്കാഫീസ്, തലപ്പള്ളി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04884 23222604884 2347009447723226
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04884 23470004884 2322269446830702
സുധീഷ് ടി എസ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04884234700null9447995343
താലൂക്കാഫീസ്, തൃശ്ശൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0487 23314430487 23314439447731443
ജോഫി സി സിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0487 2322171null9446146646
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04872322171null9400963235
താലൂക്കാഫീസ്, മുകുന്ദപുരം
മധുസൂദനന്‍ ഐ ജെഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0480 28252590480 28252599447725259
അശോക് കുമാര്‍.എൻ.ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0480 2823200null9496458508
സനീഷ് ഇ പോള്‍ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04802823200null9048308696
താലൂക്കാഫീസ്, ചാവക്കാട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0487 25073500487 25032009447707350
പ്രേംചന്ദ്.കെഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0487 2503200null9496464400
ദാവൂദ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04872503200null9747882332
താലൂക്കാഫീസ്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
ജെസ്സി സേവ്യര്‍ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0480 28023360480 28023369447702336
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0480 28015550480 28015559446488781
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04802801555null9567118504
താലൂക്കാഫീസ്, ചാലക്കുടി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0480 2705800null8547618440
പ്രസന്നന്‍ വി സിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0480 2705880null9446802702
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04802505880null9497811371
കള്കടറേറ്റ്, എറണാകുളം
കെ മൊഹമ്മദ് വൈ സഫീറുള്ള ഐ എ എസ്സ്ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0484 24230010484 23729029447729012
ദിനേഷ് കുമാർഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 24265950484 24222808547610075
അബ്ദുൾ ജബ്ബാർസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0484 24265950484 24265959446013851
വൈശാഖ്.ആർജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0484 2426595null9847408747
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0484 2426595
താലൂക്കാഫീസ്. പറവൂര്‍
എം എച്ച് ഹാരിഷ്ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0484 24457000484 24423269447069371
മുകുന്ദന് കെ ആർഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 24457000484 24423269495514334
വിനോദ് കുമാർഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0484 2442326null0
താലൂക്കാഫീസ്, കൊച്ചി
ആംബ്രോസ് കെ വിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0484 22151000484 22151009447068371
ജോസ് ഇ എഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 22151000484 22151007907104082
സനില്‍കുമാര്‍ടി എംഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04842215100null8943894320
താലൂക്കാഫീസ്, കണയന്നൂര്‍
രാധിക പി ആർഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0484 23607040484 23607049447048371
സോയ സിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 2370157null8289867067
അയ്യപ്പന്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04842370157null9388099555
താലൂക്കാഫീസ്, ആലുവ
സന്ധ്യാ ദേവി കെ റ്റിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0484 26303820484 26303829446508052
മായ സി പിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 26303820484 26303829847987460
ജോർജ് പ്രിയൻഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04842630382null8075455229
താലൂക്കാഫീസ്, കുന്നത്തുനാട്
സാബു കെ ഐസക്ക്ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0484 25951550484 25222249447078371
നാസർ കെ എംഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0484 25951550484 25951559446219506
ബിജു ചന്ദ്രൻഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0484 2595155null9495236043
താലൂക്കാഫീസ്, മൂവാറ്റുപുഴ
മധുസൂധനൻഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0485 28132630485 28137739447223104
ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എൻഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0485 2813263null9446437216
ബേസിൽ പി വറുഗീസ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0485 2813263null9446803694
താലൂക്കാഫീസ്, കോതമംഗലം
ലാലു എം ഡിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0485 2828468null9447096371
ഗിരീഷ് ലാല്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0485 28224680485 28222989946807687
മുഹമ്മദ് ജലീൽഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0485-2828468null9446100719
കള്കടറേറ്റ്, ഇടുക്കി
ജീവന് ബാബു കെജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 04862 23310304862 2331019447032252
ജോസ് ജോര്ജ്ജ്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04862 23303704862 2330378547610064
അജേഷ് വി സിസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 04862 23303704862 2330379446444138
അനീഷ് അരവിന്ദ് റ്റി എജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 04862 23300304862 2330379496328171
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0486 2233037
താലൂക്കാഫീസ്, തൊടുപുഴ
വിനോദ് രാജ്ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04862 22250304862 2225039447029503
കെ എച്ച് സക്കീര്ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04862 22817704862 2225039447742395
റ്റെറ്റസ് കെ ജോസഫ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04862228177null9447824371
താലൂക്കാഫീസ്, ദേവികുളം
പി കെ ഷാജിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04865 26423104865 2642319447026414
ജെയിംസ് നൈനാന്ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04865 26430304865 2642319400108743
എം ബി ബിജുഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04865 264303null9446400189
താലൂക്കാഫീസ്, ഉടുമ്പന്‍ചോല
പി എസ് ഭാനുകുമാര്‍ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04868 23205004868 2320509447023809
സിദ്ധീഖ് കുട്ടി എഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04868 23246604868 2320509447502518
ഘനശ്യാം പി ച്ച്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04868232466null9656107108
താലൂക്കാഫീസ്, പീരുമേട്
എം കെ ഷാജിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04869 23207704869 2320779447023597
രാജീവ് യുഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04869 23336204869 2320776282363696
സജിലാല്‍ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04869 233362null9447363676
താലൂക്കാഫീസ്, ഇടുക്കി
ശ്രീജിത്ത് എസ്സ്ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04862235361048622353618547618434
ഇ എസ്സ് ജോണ്സണ്ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04862235114048622353619447523264
ഷൈമോന്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04862235114048622353619544003825
കളക്ടറേറ്റ്, കോട്ടയം
പി കെ സുധീര്‍ ബാബു ഐ.എ.എസ്.ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0481 25620010481 23033039447029007
പ്രേമലത പി പിഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0481 25600850481 23033038547610056
ജി പ്രശാന്ത്ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0481 25600850481 23033039447302176
ബിറ്റു ജോസഫ്സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0481 25600850481 23033039447598886
സന്തോഷ്.ജിജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0481 25600850481 23033039447660831
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0481 2560085
താലൂക്കാഫീസ്, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി
അജിത് കുമാര്‍ ജിഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04828 20233104828 2023319447193631
ഷൂജാ പി ഐഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04828 20230004828 2023319496724270
ശ്രീകുമാര്‍ എം പിഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04828 20230004828 2023319539843006
താലൂക്കാഫീസ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി
ഫ്രാന്‍സിസ് ബി സാവിയോഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0481 24200370481 24200379447124237
നിജു കുര്യന്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0481 24259000481 24200379447391090
ഷിജു ഫ്രാൻസിസ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0481 24259000481 24200379947783389
താലൂക്കാഫീസ്, കോട്ടയം
ആര്‍ സുരേഷ് കുമാര്‍ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0481 25680070481 25680079447196807
എസ് എന്‍ അനില്‍കുമാര്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0481 25622220481 25680079447356966
റോബിന്‍ എം എഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0481 25622220481 25680079496324454
താലൂക്കാഫീസ്, മീനച്ചില്‍
വി എം അഷറഫ്ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04822 21232504822 2123259447161232
സണ്ണി ജോര്‍ജ്ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04822 21550904822 2123259744391317
ജിന്‍സ് എം തോമസ്ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04822 21550904822 2123259747778487
താലൂക്കാഫീസ്, വൈക്കം
പി ജി രാജേന്ദ്രബാബുഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04829 23133104829 2313319447139331
കെ പി അനില്‍കുമാര്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04829 21600004829 2313319447845263
വിമൽ കുമാർ റ്റി റ്റിഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04829 21600004829 2313319995585020
കളക്ടറേറ്റ്, ആലപ്പുഴ
ഐ.എ.എസ്ജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0477 22517200477 22517209447129011
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0477 22518010477 22302948547610045
അന്‍വര്‍ എസ്ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0477 22518010477 22302949446075731
nullസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0477 22518010477 22302949995253896
റോണി.പി.സിജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0477 22302940477 22302949037906542
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0477 2251801
താലൂക്കാഫീസ്, ചേര്‍ത്തല
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0478 28131030478 28131039447495004
Anupaman N Cഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0478 28203040478 28203049496849465
Balachandran Nഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0478 28203040478 28203049447117950
താലൂക്കാഫീസ്, അമ്പലപ്പുഴ
Asha C Abrahamഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0477 22537710477 22300519447495005
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0477 22300510477 22300519947590269
Kunjumon Pഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0477 22300510477 22300519995760668
താലൂക്കാഫീസ്, കുട്ടനാട്
Antony Scariaഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0477 27022210477 27022219447495006
Suresh Kumar Nഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0477 27030170477 27030179746377056
Sunilkumar P Vഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0477 27030170477 27030179745260133
താലൂക്കാഫീസ്, കാര്‍ത്തികപ്പള്ളി
Prasannakumar Kഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0479 24127970479 24127979447495007
SREEKUMAR Rഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0479 24119860479 24119869495439069
P.K. NAVASഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04792411986047924119869446591898
താലൂക്കാഫീസ്, ചെങ്ങന്നൂര്‍
Sasi K Bഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0479 24523340479 24523349447495009
SAJEEVഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0479 24554500479 24554509447105787
Sunilkumarഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0479 24523340479 24523349539437833
താലൂക്കാഫീസ്, മാവേലിക്കര
Shahina Ramakrishnanഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0479 23022160479 23022169447495008
Rajamanyഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0479 23011550479 23011559497245295
Haridas Jഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0479 24523340479 24523349495568733
കളക്ടറേറ്റ്, പത്തനംതിട്ട
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0468 22225050468 22201959447029008
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0468 22242560468 23209408547610037
nullസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0468 22242560468 23209409497698362
ഫിജു.എഫ്ജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0468 22242560468 23209409497361021
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0468 2224256
താലൂക്കാഫീസ്, തിരുവല്ല
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0469 26013030469 26013039447059203
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0469 27401030469 26013039497780592
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0469 2601303null7559062353
താലൂക്കാഫീസ്, റാന്നി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04735 22744204735 2274429447049214
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04735 22921404735 2274429446685965
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04735 22921404735 2274429744465945
താലൂക്കാഫീസ്, കോഴഞ്ചേരി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0468 22222210468 22222219447712221
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0468 22707760468-22222219048210160
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0468 22707760468 22222219846822740
താലൂക്കാഫീസ്, അടൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 04734 22482004734 2269799447034826
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 04734 22918104734-2248269447462580
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04734-22918104734-2248269048120025
താലൂക്കാഫീസ്, കോന്നി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0468 22400870468 22400878547618430
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0468 22400870468 22400879446786005
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0468 22400870468 22400877034584151
കളക്ടറേറ്റ്, കൊല്ലം
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0474 27949000474 27929709447795500
പി.ആര് ഗോപാലകൃഷ്ണന്ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0474 27982900474 27929708547610029
എ ബറ്ണാഡിന്ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0474 27982900474 27940409496409857
കെ ജി ഗോപകുമാര്‍സെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0474 27982900474 27940409446605581
നവാസ് എ എംജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0474 27940400474 27940409744007222
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0474 2794040
താലൂക്കാഫീസ്, പത്തനാപുരം
മിനി കെ ആര്‍ഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0475 23500900475 23500909447191605
എം.റഹീംഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0475 23545650475 23500909961570858
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04752354565047523500909745203231
താലൂക്കാഫീസ്, കൊട്ടാരക്കര
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0474 24546230474 24546239447184623
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0474 2451100047424546239497135022
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04742451100047424546239447156113
താലൂക്കാഫീസ്, കുന്നത്തൂര്‍
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0476 28303450476 28303459447170345
അനില്‍ എബ്രഹാം സിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0476 2833633047628303459446502210
സാബു.എംഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04762833633047628303459946435033
താലൂക്കാഫീസ്, കരുനാഗപ്പള്ളി
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0476 26202230476 26202239447080223
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0476 26286300476 26202239495116257
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04762628630047626202239447453160
താലൂക്കാഫീസ്, കൊല്ലം
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0474 27421160474 27421169447194116
ബൈജു സുധാകര്‍ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0474 27627220474 27421169447745270
ഹരികൃഷ്ണന് എം.ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 047427982960047427627229846664496
താലൂക്കാഫീസ്, പുനലൂര്‍
സുരേഷ് ബാബുഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0475 22226050475 22226058547618456
സന്തോഷ് കുമാര്‍ ഡിഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0475 22291510475 22226059446213871
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0475 22291510475 22226059447148171
കളക്ടറേറ്റ് , തിരുവനന്തപുരം
nullജില്ലാ ഇലക്ഷന്‍ ആഫീസര്‍ & ജില്ലാ കളക്ടര്‍ 0471 27311770471 27311669447700222
nullഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0471 27311220471 27311228547610013
hnP-b³ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് 0471 27311220471 27311229895507769
nullസെക്ഷന്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 0471 27311220471 27311228281195552
സജിത്ത്.എ.കെജില്ലാതല പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ 0471 2731122 0471 2731122 9809999426
കാള്‍ സെന്‍റര്‍ / ഹെല്‍പ് ഡെസ്ക് 0471 2731122
താലൂക്കാഫീസ്, ചിറയിന്‍കീഴ്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0470 26224060470 26204809447700115
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0470 26204800470 26204809447493454
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0470 26204800470 26204809747398468
താലൂക്കാഫീസ്, നെടുമങ്ങാട്
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0472 28024240472 28135999447700114
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0472 28135990472 28135999539235198
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 047228135990472 28135999947464799
താലൂക്കാഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0471 24620060471 24635519447700112
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0471 24635510471 24635519447532647
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 047124635510471 24635518547965556
താലൂക്കാഫീസ്, നെയ്യാറ്റിന്‍കര
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0471 22222270471 22230449447700113
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0471 22230440471 22230449446685082
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 04712223044047122230448129772878
താലൂക്കാഫീസ്, വര്‍ക്കല
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0470 26032220470 26032228547618415
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0470 26132220470 26032229846339276
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0470 26132220470 26032229447333847
താലൂക്കാഫീസ്, കാട്ടാക്കട
nullഇലക്ടറല്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ ആഫീസര്‍ & തഹസീല്‍ദാര്‍ 0471 22917910471 22956568547618420
nullഡെപ്യൂട്ടി തഹസീല്‍ദാര്‍, ഇലക്ഷന്‍ 0471 22917910471 22956569446182028
nullഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ 0471 22917910471 22956569446752868