എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

  • Kerala State Year
    Legislative Assembly Constituency

Click on the polling station nos, to download the electoral roll