എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

ഡൗൺലോഡുകൾ

Check List 1 District Election Officer
2 Electoral Registration Officer
3 Micro Observer
4 Sector Officer
5 Presiding Officer
Delimitation 1 Final Order
2 Delimited Constituencies - (HPC)
3 Delimited Constituencies - (LAC)
Officials 1 List of Contact Officials in Districts
2 RO / ARO Lists for HPCs
3 RO / ARO Lists for LACs
4 BLO List
Others 1 Model Code of Conduct
2 List of Political Parties
3 Election Symbols
4 Electoral Roll
5 List of Polling Stations: LAC Wise