എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

BYE ELECTION TO 6-MALAPPURAM HPC -2017

1   PRESS NOTE OF ECI
2   PRESS NOTE OF CEO
3   ELECTION NOTIFICATION
4   NOMINATION DETAILS
5   CONTESTING CANDIDATES AND AFFIDAVITS
6   LATEST ELECTORAL ROLL
7    POLLING STATIONS
8    BLO DUTY LEAVE
9    LIST OF OFFICERS
10    DRY DAY DECLARATION
11    DECLARATION OF HOLIDAY ON THE DATE OF POLL
12    NOTIFICATION REGARDING CONFERRING POWERS AS SPECIAL EXECUTIVE MAGISTRATE TO SECTORAL OFFICERS
13    DECLARATION OF PAID HOLIDAY ON THE DATE OF POLL FOR PRIVATE SECTOR EMPLOYEES.
14   Expenditure Statement of Candidates
15    BOOTH WISE RESULTS