എല്ലാ പ്രവർത്തി ദിവസവും 10:00 AM മുതൽ 5:00 PM വരെ

BYE ELECTION TO 041-VENGARA LAC -2017

1   PRESS NOTE OF ECI
2    INSTRUCTION OF ECI ON MODEL CODE OF CONDUCT
3    e-PARIHARAM
4    e-ANUMATHI
5    e-VAHANAM
6    NOTIFICATION
7    NOMINATION DETAILS
8    CONTESTING CANDIDATES AND AFFIDAVITS
9    BLO DUTY LEAVE
10   LATEST ELECTORAL ROLL
11    EXIT POLL PROHIBITED
12    ALTERNATIVE PHOTO IDENTITY DOCUMENTS FOR VOTING
13    DECLARATION OF HOLIDAY ON THE DATE OF POLL
14    DRY DAY DECLARATION
15    FINAL RESULT
16    BOOTH WISE RESULT
17    ELECTION RESULT DECLARED - NOTIFICATION ISSUED